Jaarstukken 2019

Bestuurlijke hoofdlijnen

Met het ambitieuze programma: ‘Bouwen aan Beverwijk, voor en met inwoners’ als leidraad zijn we in 2018 voortvarend van start gegaan. We beloofden ons in te zetten voor een woningbestand voor alle doelgroepen, een veilig leefklimaat in de wijken waar iedereen zich thuis kan voelen; te investeren in sport, cultuur en onderwijs, meer groen in de stedelijke gebieden en een betere bereikbaarheid van en naar Amsterdam.

Nog in hetzelfde jaar hebben we de eerste piketpalen geslagen: zoals de introductie van het gratis parkeren op de zaterdag, de aanpak van zwerfafval en cameratoezicht in het centrum.
Tegelijkertijd hebben we veel in de steigers gezet. Voor een gedegen onderbouwing van onze keuzen, zijn op tal van beleidsterreinen onderzoeken gestart. Waar mogelijk met de inbreng en betrokkenheid van partners, bewoners en belanghebbenden.

De Programmaverantwoording over 2019 toont de eerste resultaten van deze onderzoeken. Er is bijna geen beleidsveld waarvoor in 2019 niet een visie is opgeleverd. En daarnaast hebben we met het Toekomstbeeld ‘Beverwijk op weg naar 2040’ onze denkrichting bepaald.

Een onderzoek of een visie vormt vanzelfsprekend nooit een doel op zich. Het zijn middelen om je beleid te ijken en waar nodig verandering in te zetten. Een goede visie vindt weerklank in de samenleving. Het zorgt voor herkenning van de opgave en stimuleert om aan de slag te gaan. Wij denken dat we daar goed in slagen.

 • De Visie Bedrijventerreinen kan rekenen op grote bijval van ondernemers. De eerste actiepunten uit het bijbehorende Uitvoeringsprogramma zijn al afgerond.
 • De Visie Meedoen is ons kompas voor de uitvoering van de Participatiewet en ons beleid voor maatschappelijke ondersteuning.
 • De Woonvisie vormt de onderlegger voor de initiatieven voor woningbouw de komende jaren. Daarbij is het doel op creatieve wijze de mogelijkheden van binnenstedelijk bouwen te verkennen: van appartementen in de Breestraat, woon/werklocaties rondom de Kop van de Haven en de Parallelweg, en herstructurering in de Kuenenpleinbuurt en op convenantlocaties. In 2019 heeft het college het eerste bouwplan voor 10 appartementen op de Breestraat goedgekeurd.
 • De gezamenlijke Gebiedsvisie voor de wijken Oosterwijk en Zuidbroek is het resultaat van de integrale wijkaanpak Thuis in Oosterwijk. Samen met maatschappelijke organisaties, woningcorporaties en inwoners zetten we ons in om de wijk weer veilig en leefbaar te maken en de bewoners veerkrachtig en weerbaar.
 • Het Regionale OV Toekomstbeeld 2040 biedt het kader voor onze lobby voor een betere OV-verbinding met de randstad. De eerste resultaten zijn een feit: vanaf 2022 de tegenspitstrein op de Kennemerlijn en de HOV-busbanen in het Stationsgebied. Daarnaast rollen we in de IJmond gestaag het doorfietsnetwerk uit.
 • Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar de wensen en behoeften op het gebied van welzijn, zorg en sport in Wijk aan Zee is een koers bepaald voor een adequate samenwerking tussen instellingen, verenigingen en vrijwilligers en een aanbod dat beter aansluit bij de wensen van de Wijk aan Zeeërs.

We zijn trots op wat we bereikt hebben in 2019 en geven daarvan graag een paar opmerkelijke voorbeelden:

 • Alle kinderen uit groep 7 van de basisschool hebben op het Stadhuis het spel Democracity gespeeld. Ze leerden niet alleen wat democratie is, maar maakten ook kennis met raadsleden en collegeleden.
 • Tijdens de week voor de technologie konden 3000 jongeren van basisscholen en middelbare scholen ervaren dat techniek dé succesfactor is voor de bedrijvigheid in de IJmond.
 • In oktober vierden we weer de week van de industriecultuur. Bedrijfsbezoeken, een theaterspektakel in de Beverwijkse haven; het is een inspirerende samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars.
 • Op het gebied van kunst en cultuur hebben we IJmondiaal samengewerkt. Dat resulteerde in een IJmondiale cultuurvisie. En we hebben een bijdrage geleverd aan een bijzondere foto-expositie bij slot Assumburg en een spectaculair theaterstuk in de haven van IJmuiden in het kader van de Theatermanifestatie IJmond.
 • Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben we geactiveerd tot (vrijwilligers)werk of opleiding. Dat deden we met een persoonlijke aanpak. We richtten ons specifiek op jongeren zonder diploma en statushouders.
 • De eerste fase van Landgoed Adrichem is afgerond. Er zijn nieuwe kunstgrasvelden aangelegd voor BHC Overbos, DEM en Jong Hercules. Ook is er duurzame LED-verlichting gekomen.
 • De eerste participatiebijeenkomsten zijn georganiseerd om te komen tot een Regionale Energie Strategie en de Transitievisie Warmte.

Een voorwaarde om onze ambities waar te kunnen maken, is een energiek, wendbaar en goed toegerust ambtelijk apparaat. De doorlichting van de organisatie heeft geresulteerd in een nieuwe besturingsfilosofie en managementstructuur. Klantprocessen zijn verbeterd en lean gemaakt. Met integraal en resultaatgericht denken en een grote mate van flexibiliteit kunnen we de toekomst aan.

ga terug