Jaarstukken 2019

Verklaring afkortingen

Afkorting

Volledige naam

AIJZ

Afvalschap IJmond-Zaanstreek

AOV

Ambtenaar Openbare en Veiligheid

AU

Algemene uitkering

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

AVOI

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur

AYOP

Amsterdam IJmuiden Offshore Port

BBP

Bomenbeleidsplan

BBV

Besluit begroting en verantwoording

BIG

Baseline informatiebeveiliging gemeenten

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BKP

Beeldkwaliteitsplan

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Bopz

Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

BUIG

Verdeelmodel gebundelde uitkering

BWT

Bouw- en woningtoezicht

BZK

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

CAK

Centraal administratie kantoor

CAW

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CJG

Centrum voor Jeugd & Gezin

CNB

Centraal Nautisch Beheer

CROW

Centrum Regelgeving & Onderzoek GWW en Verkeerstechniek

DMJOP

Duurzaam meerjarenonderhoudsplan

DO

Definitief ontwerp

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

dzd

duizend

EMVI

Economisch meest voordelige inschrijving, nu beste prijs-kwaliteitverhouding

ESIJ

Economische Samenwerking IJmond

Factor C

strategisch aan de slag met communicatie

GEM Broekpolder

Grond Exploitatie Maatschappij Broekpolder

GGD

Gemeenschappelijke gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GR

Gemeenschappelijke regeling

grex

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk rioleringsplan

GSP

Groenstructuurplan

GWW

Grond-, water- en wegenbouw

HALT

Het Alternatief

HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HOV

Hoogwaardig openbaar vervoer

HVC

Oorspronkelijk Huisvuilcentrale, duurzaam afval- en energiebeheer

ICD

Integrale crisisdienst

ICT

Informatietechnologie, ook wel informatie- en communicatietechnologie

IKC

Integraal kindcentrum

Ingrado

betekent; in staat

Iv3

Informatie voor Derden

IVHP

Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KAR

Korte afstandsradio

KCC

Klantcontactcentrum

KLPD

Korps landelijke politiediensten

LED

Light Emitting Diode

LEM

Lokale energiemarkt

LNG

liquefied natural gas

MGOIP

Meerjaren Groot Onderhoudsplan en Investeringsplan Sport

MJP

Meerjarenplan, meerjarenprogramma

MKB

Midden- en kleinbedrijf

mln

miljoen

MRA

Metropoolregio Amsterdam

MSP

Managed Service Provider. Dienstverlener die inhuurprocessen uitvoert

n.n.b.

niet nader bekend

n.v.t.

niet van toepassing

NZKG

Noordzeekanaalgebied

ODIJ

Omgevingsdienst IJmond

OM

Openbaar Ministerie

OR

Ondernemingsraad

OV

Openbaar vervoer

OZB

Onroerende zaakbelasting

PBD

Plastic, Blik en Drankenkartons

PDF

Portable document format

RAUM

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

RCT

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RES

Regionale energietransitie

RIJK

Stichting Regionaal inkoopbureau IJmond en Kennemerland

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ruddo

Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden

RvO

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

SAVE

samenwerken aan veiligheid

SGP

Strategisch groenproject

SiSa

Single information, Single audit (extra geld voor specifiek beleid Rijksoverheid)

SLA

Service level agreement

SPUK

Specifieke uitkering stimulering sport

SROI

social return on investment

SVn

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

SWB

Stichting Welzijn Beverwijk

TVW

Transitievisie warmte

Ufdo

Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden

UWV

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

VHROSV

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VO

Voorlopig ontwerp

Vpb

Vennootschapsbelasting

VRI

Verkeersregelinstallatie

VRK

Veiligheidsregio Kennemerland

VSV

Vroegtijdig schoolverlaten

VTH-taken

vergunningverlening, toezicht en handhaving

VTK

Veilig Thuis Kennemerland

VvE

vereniging van eigenaars

VvEBC

Vereniging van Eigenaren Beverwijk Centrum

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet Fido

Wet financiering decentrale overheden

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wnra

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WNT

de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

WOZ

Waardering onroerende zaken

Wvggz

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Wzd

Wet zorg en dwang

ga terug