Jaarstukken 2019

Begrotingsoverschrijdingen

  • In de tabel zijn alle begrotingsoverschrijdingen in 2019 opgenomen.
  • Alle overschrijdingen zijn rechtmatig, met het vaststellen van de jaarstukken autoriseert de raad deze uitgaven alsnog
  • De toelichting op de afwijkingen staan bij de financiële toelichting per taakveld

Overzicht begrotingsoverschrijdingen (bedragen x € 1.000)

Taakveld

Omschrijving
taakveld

begrotings-
overschrijding
van de lasten

compensatie door
hogere inkomst
of dekking elders

binnen beleid en
onvoorzienbaar

binnen beleid
en voorzienbaar

0.1

Bestuur

794,8

26,4

768,4

0.2

Burgerzaken

56,9

21,4

35,5

0.3

Beheer overige
gebouwen en gronden

94,4

94,4

0.4

Overhead

500,4

86,7

413,8

0.5

Treasury

61,4

61,4

0.64

Belastingen overig

71,2

71,2

0.8

Overige baten en lasten

34,7

34,7

1.1

Crisisbeheersing en
brandweer

36,3

20,8

15,5

1.2

Openbare orde en
veiligheid

51,3

51,3

2.1

Verkeer en vervoer

118,2

118,2

2.4

Economische havens
en waterwegen

65,8

65,8

3.4

Economische promotie

95,0

95,0

4.2

Onderwijshuisvesting

82,6

82,6

6.5

Arbeidsparticipatie

44,1

44,1

6.6

Maatwerkvoorzieningen
(WMO)

196,3

28,7

167,6

7.1

Volksgezondheid

24,4

2,5

21,9

7.3

Afval

285,9

242,0

44,0

7.5

Begraafplaatsen en
crematoria

409,1

179,4

229,7

8.3

Wonen en bouwen

57,7

57,7

totaal

3.080,4

1.226,9

1.623,8

229,7

ga terug