Jaarstukken 2019

Lokale heffingen

Inleiding

 • De paragraaf lokale heffingen bevat de volgende informatie (wettelijke voorschriften)
  • de geraamde inkomsten
  • het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
  • een overzicht op hoofdlijnen van de heffingen
  • een aanduiding van de lokale lastendruk
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
 • In de programmabegroting geeft het college een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende heffingen.
 • In de jaarstukken volstaat het college met terugkijken op het afgelopen jaar en het afleggen van verantwoording over wat opgenomen is in de begroting.
ga terug