Jaarstukken 2019

Verloopoverzicht algemene reserve

  • In de tabel is het verloop en de stand van de algemene reserve weergegeven
  • Bij het onderdeel jaarrekening is een toelichting op de balans beschikbaar met een totaaloverzicht van de algemene- en bestemmingsreserves
  • Aan alle mutaties van de reserves ligt een raadsbesluit ten grondslag
  • Het resultaat en de budgetoverheveling(en) worden in mindering gebracht op de algemene reserve

Omschrijving

Raadsbesluit

Onttrekking / Storting

Bedrag
(x€1.000)

Saldo algemene reserve ultimo 2018 voor resultaatbestemming

10.894

Resultaat exploitatierekening 2018

Rekening 2018

Storting

1.776

Budgetoverhevelingen 2018

Rekening 2018

Onttrekking

-319

Saldo algemene reserve ultimo 2018 na resultaatbestemming

12.351

Stortingen / onttrekkingen 2019:

Ter dekking van de ambities cf MJR 2019-2022

MJR 2019-2022

Onttrekking

-745

Saldo algemene reserve ultimo 2019 voor resultaatbestemming

11.606

Resultaat exploitatierekening 2019

Rekening 2019

Storting

1.753

Budgetoverhevelingen 2019

Rekening 2019

Onttrekking

-802

Saldo algemene reserve ultimo 2019 na resultaatbestemming

12.557

ga terug