Jaarstukken 2019

Afgesloten kredieten

Overzicht gesloten kredieten (bedragen x € 1000)

Omschrijving activum

Raadsbesluit

Startdatum
(jaartal
krediet votering)

Gevoteerd
krediet

Investering
t/m 2019

Afwijking

Bijdragen derden
(inkomsten)

Openbare ruimte (wegen, groen, VRI's en openbare verlichting)

Reconsructie Groenelaan

INT-17-33149

2017

330,1

329,0

1,2

169,2

Reconstructie Zonnebloemlaan e.o.

INT-17-33149

2017

257,3

249,3

8,1

Reconstructie Graaf Janstraat e.o.

INT-17-40272

2018

302,9

353,3

-50,4

Reconstructie Meerstraat (zuid)

INT-17-40272

2018

128,3

130,4

-2,1

Reconstructie voorplein Plantage

INT-17-40272

2018

121,0

0,2

120,8

Vervangen OV Armaturen 2018/2019

INT-18-44869

2018

672,5

478,5

194,0

Vervangen OV Masten 2018/2019

INT-18-44869

2018

110,0

104,7

5,3

Sportaccommodaties / MGOIP

Aanleg 4e hockeyveld

INT-17-40009

2017

467,6

560,6

-93,0

DEM kunstgras veld

fase 2 LG Adr.

2019

617,5

694,3

-76,8

99,9

sv Bw/JH kunstgras veld

fase 2 LG Adr.

2019

650,5

482,0

168,5

69,8

BHC Overbos kunstgras veld

INT-19-47777

2019

250,0

247,0

2,9

0,0

Renovatie natuurgras veld 10A

INT-19-47777

2019

24,2

9,1

15,1

Aanpassing entree DEM(Lg Adrichem)

INT-18-45435

2018

100,0

75,4

24,6

8,2

Overige

Speelruimteplan, Oever

INT-15-22008

2017

75,0

73,3

1,7

Verbouwing aula begraafplaats

INT-16-29898 INT-19-51527

2016

550,0

553,7

-3,7

Uitbreiding Montessorischool

INT-17-37928 INT-18-46328

2017

300,6

298,1

2,5

Verb.+renov. Trijntje Kemp-Haan straat

INT-17-35081

2018

748,0

827,0

-79,0

Noorderkade verharding

INT-18-43870 INT-19-48909

2018

439,0

372,0

67,0

Aanpassen parkeerautomaten

INT-19-48066

2019

80,0

77,3

2,7

Uitbreiding gebouw Parallelweg 136

INT-19-49149

2019

75,0

75,0

0,0

0,0

0,0

Bedrijfsmiddelen (BIP)

BIP 2019 Landmeetkundige apparatuur

2019

65,0

61,9

3,1

BIP 2019 Meubilair vergaderkamers

2019

18,0

16,5

1,5

Toelichting afwijkingen > €25 dzd

Openbare ruimte

 • Reconstructie Groenelaan; bij de aanvraag van het krediet was nog niet zeker of dit project in aanmerking kwam voor een subsidie van de provincie. In 2019 is de subsidie toegekend waardoor de netto investering €160 bedraagt in plaats van €329 dzd. Dit heeft een positief effect op de rente- en afschrijvingslasten.
 • Graaf Janstraat; het project is ontstaan naar aanleiding van de extreme wateroverlast in juli 2014. De voorgenomen maatregelen zijn gerealiseerd na een intensief participatietraject. Tijdens de uitvoering bleek dat extra werkzaamheden nodig waren, bijvoorbeeld door; gemaakte afspraken met bewoners, het plaatsen van een ondergrondse container, werkzaamheden aan kabels en leidingen en het aanbrengen van extra regenwaterkolken. Deze maatregelen hebben tot een overschrijding van het krediet geleid.
 • Plantage; het plan voor het voorplein was gebaseerd op een herinrichting en het herstraten van het plein door nieuwbouw van de supermarkt en PréWonen. Het aangelegde gedeelte bij de supermarkt sluit niet goed aan bij de rest van het parkeerterrein en dat zou volgens het ontwerp hersteld worden. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een aangepast ontwerp en kosten-dekkingsplan waardoor het bestaande krediet wordt afgesloten en er in 2020 een nieuw kredietvoorstel wordt gedaan.
 • Openbare verlichting; de vervanging van een serie armaturen en lichtmasten is uitgesteld omdat we die willen combineren bij de uitvoering van geplande projecten (zoals de reconstructie van de Alkmaarseweg). Wij vinden het namelijk niet verstandig om deze armaturen al te vervangen voordat deze plannen verder zijn uitgewerkt en bekend is wat er aan armaturen (lichtsterkte) en lichtmasten nodig is.

Sportaccommodaties / MGOIP

 • 4e hockeyveld; de overschrijding bij de aanleg is ontstaan doordat de raming exclusief btw was. Deze btw is niet meer verhaalbaar via de SPUK regeling 2019.
 • Aanbesteding grasvelden; een gezamenlijke aanbesteding voor DEM en Jong Hercules heeft een voordeel opgeleverd.  
 • Bijdrage van derden; dit betreft de SPUK subsidie 2019.

Overige investeringen

 • Trijntje Kemp-Haanstraat, verbouwen en renoveren gebouw; oorzaken overschrijding:
  • Tijdens de renovatie is geconstateerd dat de brandscheiding met het Kennemer Theater niet in orde was, de aannemer heeft deze hersteld. De toezichthouder Handhaving heeft de aanpassingen akkoord bevonden.
  • Externe inhuur voor  de directievoering en toezicht op het project.
 • Noorderkade; de verharding van het gedeelte in het port secutity gebied is gereed en in gebruik genomen. Daarom moet worden gestart met afschrijven en is het krediet afgesloten. Voor het overige deel van de Noorderkade wordt nog bekeken welke maatregelen genomen moeten worden. Indien nodig zal hiervoor een nieuwe kredietaanvraag worden gedaan.
ga terug