Jaarstukken 2019

Toezichtinformatie

Interbestuurlijk toezicht

 • Het college rapporteert jaarlijks over onderwerpen die door de provincie als risicovol zijn aangemerkt, te weten; financiën, omgevingsrecht en archivering (medebewindstaken)
 • De raad krijgt deze informatie ook (wet revitalisering generiek toezicht)
 • De rapportage staat in deze jaarstukken en ook apart aangeleverd bij de provincie.
 • De provincie informeert het college jaarlijks over haar oordeel. Bij een goed oordeel gaat de provincie meer op afstand staan

Financiën

 • De provincie houdt financieel toezicht op gemeenten, dit is een wettelijke taak (Gemeentewet). Elke gemeente moet daarom de begroting, de jaarrekening, informatie voor derden (IV3) en overige relevante stukken opsturen naar de provincie. De begroting voor 15 november en de jaarrekening voor 15 juli. Wanneer de begroting naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is, valt de gemeente onder repressief toezicht (toezicht achteraf). In 2019 viel gemeente Beverwijk, net als in voorgaande jaren, onder repressief toezicht. Dit oordeel is door de provincie kenbaar gemaakt met een brief op 14 december 2018.

Omgevingsrecht

 • In het omgevingsrecht zijn er regels waar overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken). Deze regels zijn er om de veiligheid en gezondheid van mens en natuur te beschermen. De provincie beoordeelt of gemeenten het uitvoeren van de VTH-taken zó hebben ingericht, dat deze adequaat uitgevoerd kunnen worden.
 • Eisen aan de inrichting van deze processen zijn wettelijk vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (Besluit omgevingsrecht en Ministeriële regeling omgevingsrecht). Dit zijn de zogenaamde procescriteria, deze bevatten de eisen die gesteld worden aan de sluitende beleidscyclus: de Big-8 cyclus
 • De provincie legt de nadruk op de vakgebieden ruimtelijke ordening (RO), bouw- en woningtoezicht (BWT) en milieu. De basis voor het toezicht is de informatie wordt aangeleverd op grond van de provinciale informatieverordening
 • Eind 2019 heeft de provincie opnieuw een oordeel geveld. Het oordeel is dat gemeente Beverwijk redelijk adequaat is. Aangezien dit oordeel al diverse jaren zo is geweest, heeft gemeente Beverwijk de provincie toegezegd een plan van aanpak aan te bieden. Dit plan van aanpak wordt in de eerste helft van maart 2020 naar de provincie gestuurd. Naar verwachting kan dit er toe leiden dat de gemeente in het vervolg als volledig adequaat wordt beoordeeld.

Informatie- en archiefbeheer

 • Het provinciale toezicht richt zich op het goed op orde zijn van informatie- en archiefbeheer bij de lokale overheid. De basis voor de jaarlijkse beoordeling is de informatie die jaarlijks wordt aangeleverd op grond van de Provinciale Informatieverordening. De informatie bestaat uit het verslag van de archivaris aan het college. Daaruit blijkt hoe uitvoering gegeven wordt aan de Archiefwet- en regelgeving
 • In de Archiefverordening 2015 van de gemeente Beverwijk is bepaald dat de archivaris eenmaal per jaar verslag doet aan het college over de naleving van de Archiefwet en dat het college jaarlijks aan de raad verslag doet wat zij heeft verricht op terrein van archief. Het college overlegt daarbij de verslagen die door de archivaris zijn uitgebracht.
 • Verantwoording
  Op 25 april 2019 heeft de gemeentelijke archivaris verslag gedaan over:
  • Het beheer van de archiefbewaarplaats over het jaar 2018
  • Het toezicht op de informatie die niet is overgebracht naar de archiefbewaarplaats over de periode mei 2018 tot en met maart 2019
 • De verslagen zijn ter kennisname aan het college voorgelegd en nader toegelicht in een collegenota. Ook zijn de verslagen, inclusief de betreffende collegenota bij brief van 28 mei 2019 aan de raad toegezonden.
 • Oordeel provincie
  De provincie heeft bij brief d.d. 15 augustus 2019 de taken voortvloeiend uit de Archiefwet en - regelgeving naar aanleiding van het voormeld verslag van het Noord-Hollands Archief opnieuw beoordeeld als adequaat.
ga terug