Jaarstukken 2019

Grondbeleid

Grondbeleid

Wat heeft het college daarvoor gedaan?

Welke instrumenten grondbeleid toegepast

  • Het college voert een situationeel grondbeleid. Primair wordt een facilitair grondbeleid gehanteerd op basis van de nota grondbeleid. Zie hiervoor de webpagina vastgesteld beleid Beverwijk. Het college kan een actieve houding innemen als gewenste/noodzakelijke maatschappelijke doelen niet door de markt worden gerealiseerd.
  • Voor project Binnenduin is gekozen voor een actieve houding. Het college heeft grond aangekocht voor toekomstige bebouwing of aanleg van openbare ruimte.

Grondexploitaties

  • De grondexploitaties worden jaarlijks herzien met de meerjarenprognose grondexploitaties (MJP Grex). Het MJP Grex 2019 is vastgesteld door de raad op 28 november 2019. Hierin staan de te verwachten resultaten en beoogde winstneming uit de grondexploitaties en benodigde reserves en voorzieningen aangegeven. Aan de hand van deze stand van zaken en een risicoanalyse bepaalt het college tevens het minimaal benodigde weerstandsvermogen voor de grondexploitaties. Hieruit volgt een advies over de hoogte van de reserve grondexploitaties. Met de meerjarenprognose grondexploitaties wordt jaarlijks de bestemmingsreserve op het benodigde niveau gebracht om risico’s af te dekken. Het resultaat van de gezamenlijke grondexploitaties bedraagt een voorzienbaar overschot van €3,9 mln.
  • De risico's van grondexploitaties maken onderdeel uit van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van deze jaarstukken.
  • De grondexploitatie Plantage fase 4/5 is door de raad vastgesteld met een verliesvoorziening van €229 dzd. Deze verliesvoorziening is gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve grondexploitaties.
  • Voor de grondexploitaties is tussentijdse voor €564 dzd winst genomen.
ga terug