Jaarstukken 2019

Bestuur en ondersteuning

Programmadoelstelling

De regionale samenwerking wordt geïntensiveerd wat onder andere moet leiden tot optimalisering van de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De organisatie moet toegesneden zijn op de uitvoering van de taken.
Inwoners en ondernemers zullen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Om iedereen goed te informeren en te betrekken bij de ontwikkelingen in de stad, moet de communicatie naar inwoners begrijpelijk en toegankelijk zijn.
Niet-strategisch vastgoed wordt afgestoten en de kwaliteit van het strategisch vastgoed wordt gehandhaafd en duurzaam beheerd.
Er wordt een solide en transparant financieel beleid gevoerd waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en waarbij incidentele meevallers niet worden gebruikt voor structurele tegenvallers

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € -64.115
Gerealiseerd € -63.488
Afwijking € -627
ga terug