Jaarstukken 2019

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Programmadoelstelling

  • Beverwijk en Wijk aan Zee zijn aantrekkelijk om in te wonen, werken en te recreëren en de vraag naar geschikte en betaalbare woningen is groot. Daarom is er de noodzaak om nieuwe woningen te bouwen, zodat er voldoende aanbod van diverse soorten woningen is. We streven naar realisatie van gemengde wijken en we willen tenminste voldoen aan de woningbouwopgave die er ligt, waarbij een belangrijk punt is om doorstroom bevorderende woningen te creëren of doorstroom bevorderende maatregelen te nemen. Daar hoort ook bij levensbestendig bouwen dan wel het levensbestendig aanpassen van bestaande woningen. Ook moet er extra impuls komen voor starters op de woningmarkt. De blijversregeling zetten we ook voort
  • De stad moet verder worden voorzien van een kwalitatief en kwantitatief voldoende woningaanbod in aantrekkelijke en leefbare woonmilieus voor alle ingezetenen. De nieuwe woningen, waarbij duurzaam en verantwoord bouwen, levensbestendigheid en doorstroommogelijkheden belangrijke waarden zijn, worden in samenwerking met andere partijen gerealiseerd binnen de contouren van het stedelijk gebied. We haken aan bij de woningopgave in de MRA en NZKG
  • Bij nieuwbouw ligt de nadruk op bouwen voor de juiste doelgroep, daarbij is duurzaam en verantwoord bouwen met oog op de energietransitie van belang (taakveld 7 milieu) en willen we bouwen binnen de contouren van de stad, binnen het stedelijk gebied. Voor woningbouw in Wijk aan Zee bekijken we per situatie wat past in de omgeving
  • Om dit te bereiken wordt, waar mogelijk, de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente vergroot of een referentiekader opgesteld voor toekomstige ruimtelijke ambities en ingrepen. Zo worden initiatieven genomen tot, onderzoeken uitgevoerd naar en uitwerkingen gemaakt van mogelijke en duurzame gebiedsontwikkelingen. Het grootste ontwikkelgebied nu is de Parallelweg, Stationsgebied (Wijckerpoort/Ankies Hoeve) en Meerplein. Daarnaast zijn te ontwikkelen binnenstedelijke locaties en met de woningcorporaties herstructurerings-projecten als Kuenenplein en de Indische buurt en convenantlocaties

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 1.314
Gerealiseerd € 1.595
Afwijking € -281
ga terug