Jaarstukken 2019

Onderwijs

Programmadoelstelling

  • Kinderen uit Beverwijk en Wijk aan Zee krijgen alle kansen om zich te ontwikkelen, onafhankelijk van hun thuissituatie. Elk kind verdient het om met voldoende taalniveau aan de basisschool te kunnen beginnen. Ruime voor- en vroegschoolse educatie is hiervoor essentieel. Er wordt voor alle leeftijden ingezet om het aantal laaggeletterden binnen de gemeente te verlagen
  • Voor elk kind is er een zo passend mogelijke plek in het onderwijs
  • Op school is het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met allerlei facetten uit de samenleving. Het is belangrijk dat kinderen ook onderwezen worden in cultuur en sport.
    We faciliteren cultuureducatie, bewegingsonderwijs en lessen in democratisch burgerschap. Goed onderwijs vindt plaats in een schoon, veilig, comfortabel en groen school gebouw met groene schoolpleinen die spel stimuleren
  • Daarnaast is het belangrijk de jeugd op te leiden die aansluiten bij de te verwachte vraag naar technisch personeel ook in het kader van realisatie van nieuwe technieken voor windenergie, warmtenetten, aardgasloos bouwen en circulaire economie. Zie hiervoor ook programma economie

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 4.399
Gerealiseerd € 4.284
Afwijking € 115
ga terug