Jaarstukken 2019

Salarislasten en inhuur

Salarissen en sociale lasten

 • Loonbetalingen, toelagen en overwerkvergoedingen, vergoedingen woon-werkverkeer, sociale lasten en pensioenpremies

Externe inhuur (uitzendkrachten, ZZP'ers of detachering)

 • Dekking komt uit beschikbaar salarisbudget of begrote exploitatiebudgetten

Inhuur

 • Bij ziektevervanging of specifieke expertise, flexibiliteit en wendbaarheid

Tabel begrote en werkelijke lasten

 • Personeel inclusief bestuur en de begrote en werkelijke inhuurlasten per programma

bedragen x €1.000

lasten begroot

lasten werkelijk

Verschil

Inhuur begroot

Inhuur budget

Inhuur werkelijk

Saldo verschil

afwijking tov begroot

Bestuur en ondersteuning

8.716,4

8.076,2

640,2

168,6

808,8

1.201,2

-392,4

-4,5%

Veiligheid

1.660,4

1.229,5

430,9

55,4

486,3

557,9

-71,6

-4,3%

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.506,6

1.472,3

34,2

21,2

55,5

37,1

18,3

1,2%

Economie

322,4

175,9

146,4

-

146,4

2,5

143,9

44,6%

Onderwijs

311,9

154,2

157,7

111,5

269,2

296,4

-27,3

-8,7%

Sport, cultuur en recreatie

1.456,2

1.487,7

-31,5

-

-31,5

38,1

-69,7

-4,8%

Sociaal domein

4.531,9

4.045,0

487,0

1.158,0

1.645,0

1.667,4

-22,4

-0,5%

Volksgezondheid en milieu

1.033,5

880,0

153,5

-

153,5

114,5

39,1

3,8%

VHROSV

1.698,9

1.695,3

3,6

42,7

46,2

208,7

-162,5

-9,6%

Eindtotaal

21.238,1

19.216,0

2.022,0

1.557,3

3.579,4

4.123,9

-544,6

-2,6%

Formatie teamleiders

 • Een deel van de formatie is nog niet ingevuld maar ingehuurd tegen hogere tarieven dan de begrote loonkosten.

Programma economie

 • Door onderbezetting is onderschrijding ontstaan. Er is ambtelijke capaciteit begroot voor diverse startnotities en beleidsplannen. Deze werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2020. Zie ook de toelichting bij taakveld economische ontwikkeling.

Programma VHROSV

 • In de loop van 2019 is formatie ingevuld met vast personeel waardoor er begin 2019 sprake is geweest van inhuur tegen hogere tarieven.

Projecten en kredieten

 • De inhuur die wordt ingezet voor projecten wordt gedekt uit de betreffende kredieten. Deze lasten hebben geen effect op het exploitatiesaldo. In 2019 bedragen de inhuurlasten op kredieten €340 dzd.

Beleidsindicatoren

 • In het programma bestuur en ondersteuning zijn twee indicatoren opgenomen voor salarislasten en inhuur.
  • Externe inhuur, % van totale loonsom
  • Externe inhuur, kosten per inwoner

bedrag
(x €1.000)

Lasten per inwoner

19.216,0

466,7

4.123,9

100,2

17,7%

ga terug