Jaarstukken 2019

Balanspositie

De balans van gemeente Beverwijk bestaat uit verschillende posten (bezittingen, schulden en eigen vermogen), deze worden hierna kort toegelicht. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen bij de toelichting op de balans in de jaarrekening.

 • Het balanstotaal is, ten opzichte van de balanspositie per 31 december 2018, afgenomen met €5,0 mln.
 • Immateriële vaste activa; bijdragen aan activa in eigendom van derden.
 • Materiële vaste activa; dit betreft de belangrijkste bezittingen zoals grond en gebouwen, machines en installaties, transportmiddelen en computers. De mutatie van deze post bestaat uit de nieuwe investeringen minus de afschrijvingen en afwaarderingen van het boekjaar 2019. Per saldo is de toename €0,8 mln.
 • Financiële vaste activa; bezittingen waarvan het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd met een financieel karakter zoals een deelneming in andere organisaties.
 • Voorraden onderhanden werk; op deze post worden de grondexploitaties verwerkt. Gedurende de looptijd worden de kosten en opbrengsten geparkeerd op de balans. Jaarlijks wordt beoordeeld of er tussentijdse winst genomen moet worden. Onderhanden werk betreft in feite werkzaamheden die nog niet doorberekend zijn. Deze post is afgenomen met €0,8 mln. Dit is het saldo van de nieuwe investeringen minus de opbrengsten van het boekjaar 2019.
 • Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €4,8 mln. Dit komt door de afname van de vorderingen op openbare lichamen en de rekening-courant verhoudingen met het Rijk. De gemeente moet overtollige middelen onderbrengen (via rekening-courant) bij het Rijk. Dit wordt schatkistbankieren genoemd.
 • Het eigen vermogen (algemene reserves, bestemmingsreserves en gerealiseerde resultaat in de jaarrekening) is de sluitpost van de balans (bezittingen - schulden).
 • De voorzieningen zijn afgenomen met €1,3 mln.
 • De vaste schulden met een rentetypische looptijd langer dan 1 jaar zijn afgenomen met €4,0 mln. Dit komt door reguliere aflossingen op de bestaande leningenportefeuille.
 • De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar zijn afgenomen met €1,3 mln. Dit komt door een afname van het crediteurensaldo.
 • Overlopende passiva; dit zijn kosten die pas in een volgend boekjaar daadwerkelijk worden betaald. Deze post is toegenomen met €0,4 mln.

Balans per 31 december 2019

Activa

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.883,9

1.954,1

Materiële vaste activa

90.331,9

89.493,7

Financiële vaste activa

17.143,7

17.146,9

Totaal vaste activa

109.359,4

108.594,7

Vlottende activa

Voorraden

2.883,5

3.705,1

Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

28.719,6

33.553,6

Liquide middelen

729,8

723,3

Overlopende activa

713,8

798,7

Totaal vlottende activa

33.046,6

38.780,7

Totaal generaal

142.406,0

147.375,4

Passiva

Ultimo 2017

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2019

Ultimo 2018

Vaste passiva

Eigen vermogen

36.289,3

35.062,4

Voorzieningen

8.652,2

9.931,6

Vaste schulden met rente typische looptijd van 1 jaar of langer

88.282,7

92.302,9

Totaal vaste passiva

133.224,2

137.296,9

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan 1 jaar

4.937,8

6.221,2

Overlopende passiva

4.244,0

3.857,2

Totaal vlottende passiva

9.181,8

10.078,4

Totaal generaal

142.406,0

147.375,4

ga terug