Jaarstukken 2019

Financiering

Algemeen

Treasurybeleid

  • In het treasurystatuut zijn de kaders voor het opstellen en uitvoeren van het treasurybeleid beschreven. (Treasurystatuut 2015). De uitgangspunten hiervan zijn vooral gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)
  • Het treasurybeleid over 2019 is uitgevoerd binnen het kader van de wettelijke randvoorwaarden en conform de uitgangspunten zoals vermeld in de programmabegroting 2019.

Informatievoorziening

  • In de voorjaarsnota’s is een liquiditeitsoverzicht opgenomen. De programmabegroting en jaarstukken geven informatie over beleid en uitvoering daarvan. De jaarstukken geven daarbij ook inzicht in de liquiditeitspositie van de gemeente.
ga terug