Jaarstukken 2019

Voorstel resultaatbestemming

Het college stelt de raad voor het saldo na bestemming als volgt te bestemmen:

Voorstel resultaatbestemming 2019

Bedrag (x € 1.000)

1 Te bestemmen resultaat exploitatierekening 2019

1.753,5

2 Voorgestelde budgetoverheveling

-531,7

3 Storting in de algemene reserve

1.221,8

4 Resultaatbestemming (restant budgetoverheveling)

-270,7

5 Resultaat exploitatie rekening 2019 na bestemming /Storting in de algemene reserve (5 = 1 - 2 - 4)

951,2

  1. Dit is het jaarrekeningresultaat na reservemutaties over 2019
  2. Voorgestelde budgetoverheveling. Zie de tabel hieronder en de financiële toelichting bij de betreffende taakvelden.
  3. Na voorgestelde budgetoverheveling wordt dit saldo toegevoegd aan de algemene reserve.
  4. Het college stelt voor om van het positieve resultaat €271 duizend te bestemmen voor het restant van de budgetoverhevelingen waarbij in het betreffende taakveld onvoldoende financiële ruimte is, zie hieronder.
  5. Na de voorgestelde budgetoverheveling en voorstel resultaatbestemming wordt per saldo €951 duizend toegevoegd aan de algemene reserve.

Budgetoverhevelingen / resultaatbestemming

  • Onder bepaalde voorwaarden kunnen niet bestede budgetten worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Eén van de criteria is dat niet uitgevoerde activiteiten alsnog worden uitgevoerd in 2020
  • De voorgestelde budgetoverhevelingen hebben betrekking op de uitwerking van de ambities uit het collegeprogramma en op activiteiten waarvoor in de begroting 2019 eenmalig budget beschikbaar is gesteld. De uitwerking hiervan is niet afgerond in 2019 en om dit in 2020 te kunnen voortzetten is budget nodig in 2020.
  • Er is sprake van een budgetoverheveling als er voldoende financiële ruimte is binnen het betreffende taakveld. Dit is niet het geval bij alle taakvelden. Voor het restant wordt daarom resultaatbestemming voorgesteld. Er wordt een budgetoverheveling van €531.677 en een resultaatbestemming van €270.661 voorgesteld.  

Onderstaande tabel geeft inzicht in de voorgestelde budgetoverhevelingen / resultaatbestemming

Nr

Portefeuille-houder

Programma

Taakveld

Omschrijving

Bedrag
(x €1.000)

1

M. Smit

0 Bestuur en Ondersteuning

0.4 Overhead

Digitale dienstverlening

37,0

2

B. van den Berg

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

Mobiliteitsvisie (GVVP)

32,0

3

S. Ferraro

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

Uitvoeringsplan visie bedrijventerrein

47,1

4

S. Ferraro

3 Economie

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Startnotitie oprichting MKB innovatiefonds

25,0

5

H. Niele

3 Economie

3.4 Economische promotie

Beleidsplan toerisme

25,0

6

B. van den Berg

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Haalbaarheidsonderzoek huisvesting IKC

25,0

7

B. van den Berg

4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Opstellen visie zorg op passend onderwijs

10,0

8

B. van den Berg

5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Stimuleren oude en nieuwe evenementen, attracties, (kunst)routes, monumenten ter versterking van ons imago

30,0

9

B. van den Berg

5 Sport, cultuur en recreatie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Opstellen plan van aanpak zichtbare agenda (culturele) activiteiten met oa aandacht voor de stadsentree

40,0

10

H. Erol

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groenvisie (Groen- en bomenbeleidsplan)

50,0

11

H. Erol

5 Sport, cultuur en recreatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Actualiseren speelruimteplan

36,8

12

S. Ferraro

8 VROSV

8.1 Ruimtelijke ordening

Implementatie omgevingswet

229,8

13

B. van den Berg

8 VROSV

8.3 Wonen en bouwen

Behoefte- en locatieonderzoek realisatie Cultureel Centrum in stationsgebied

39,6

14

S. Ferraro

8 VROSV

8.3 Wonen en bouwen

Transformatie Kop vd haven. Knooppuntenstudie Stationsgebied / Kop vd haven / Parellelweg / Meerplein / Wijckerpoort. Marktverkenning woningbouw en onderwijsinstelling

175,1

Totaalbedrag voor budgetoverheveling en resutaatbestemming:

802,3

ga terug