Jaarstukken 2019

Inkoop en aanbesteding

Afgeronde trajecten inkoop en aanbesteding door Stichting RIJK

Vervangen hockeyveld Sportpark Adrichem

 • Meervoudig onderhands aanbesteed en gegund op economisch meest voordelige (EMVI). Inschrijving op basis van laagste prijs. De motivering hierbij is dat de werkzaamheden niet complex zijn voor een aannemer en onderscheidend vermogen gering was. Samen met de projectleider en extern materiedeskundige is invulling geven aan duurzaamheid met als resultaat dat Sportpark Adrichem als eerste in Nederland slagplanken rondom het veld hebben gekregen gemaakt van gerecycled materiaal van oude kunstgrasmatten.

Binnenduin bouwrijp 3e fase

 • De aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed met beste prijs-kwaliteitverhouding. De beoordelingsmethodiek in deze aanbesteding was ‘gunnen op waarde‘. Bij gunnen op waarde worden kwaliteitspunten omgezet in geld (‘fictieve korting op de aangeboden prijs’) waarbij wordt aangegeven hoeveel geld extra kwaliteitspunten waard zijn. Naast het aangeleverde plan van aanpak ‘Communicatie’ en ‘Samenwerking’ is de winnende inschrijver verplicht om minimaal 2% van de opdrachtwaarde aan te wenden in het kader van SROI.

Woonrijp openbare ruimte midden- en zuidelijkveld Binnenduin

 • na het afronden van het bouwrijp maken van het gebied start de fase woonrijp maken van de openbare ruimte. Deze aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed met beste prijs-kwaliteitverhouding. De beoordelingsmethodiek in deze aanbesteding was ‘gunnen op waarde‘. Bij gunnen op waarde worden kwaliteitspunten omgezet in geld (‘fictieve korting op de aangeboden prijs’). Met de winnende inschrijver is een raamovereenkomst afgesloten voor een periode van 3 jaar vast en één extra optie jaar. Gedurende deze periode is met de aannemer een contractuele afspraak gemaakt over SROI van 7% van de loonsom.

Extensief maaien

 • Belangrijk aspect bij de uitvraag was dat de inschrijvers gevraagd werd hoe zij borgen dat het maaien van (kruidenrijke)bermen en watergangen op een duurzame wijze wordt uitgevoerd met aandacht voor behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit (flora en fauna). De winnende inschrijver scoorde goed op dit onderdeel en behaalde daarmee bijna de maximale score. Met de winnende inschrijver zijn contractuele SROI afspraken gemaakt; 2% over de opdracht som gedurende de contractperiode van vier jaar.

Steunfunctie vrijwillige inzet

 • Het doel van deze opdracht was het afsluiten van een overeenkomst met een partij die de volledige steunfunctie voor gemeente Beverwijk voor vrijwillige inzet op zich neemt. Inwoners die meedoen is wat gemeente Beverwijk vraagt van inwoners in een participatiesamenleving. Daarbij hoort ruimte om initiatieven te ontplooien en zelf de regie te voeren. De opdracht is gegund op basis van de EMVI waarbij gekozen is voor de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij het gunningscriterium prijs 0% meewoog en het gunningscriterium kwaliteit 100%.

Voetbalveld renovatie veld 6 en 10

 • Deze aanbesteding is meervoudig onderhands aanbesteed en gegund op basis van EMVI. Infill, het materiaal dat wordt gestrooid tussen het kunstgras, is samen met de kwaliteit van het kunstgras een bepalende component voor de speelkwaliteit.
  Gemeente Beverwijk heeft gekozen om het veld te voorzien van een kurk infill. Daarnaast is gekeken waar vrijgekomen materialen her te gebruikt zijn of naar een erkende verwerker af te laten voeren. Met de aannemer is een contractuele SROI afspraak gemaakt van 5% over de loonsom.

Overige trajecten

 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (DMJOP)
 • Kruispunt Laan der Nederlanden - Spoorsingel
 • Herinrichting Elzenlaan e.o.
 • MSP voor externe inhuur
 • Sociaal Intranet
 • Parkeervergunningensoftware met e-loket
 • Herinrichting Meerstraat (zuid)
 • Plantage, woonrijp maken openbare ruimte
 • Overeenkomst met open posten (OMOP) verhardingen en onderhoudscontract asfalt

Gezamenlijke trajecten met andere gemeenten

 • Aanbesteding Vervoercapaciteit RegioRijder; een gezamenlijk aanbesteding van het Wmo-vervoer van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort via een Europese openbare procedure. De kaders voor deze aanbesteding sluiten aan op de eerdere aanbesteding vervoer die in 2016 is uitgevoerd. Vanwege MVI werden diverse eisen opgenomen. Met als resultaat dat de winnende inschrijvers vanaf de start van de overeenkomst voertuigen inzetten op groen gas en/of groene elektriciteit. Daarnaast is een SROI verplichting van 5% van de opdrachtwaarde als contractvoorwaarde in de aanbesteding opgenomen.
 • Mantelzorgondersteuning
 • Gaslevering
 • Materiedeskundige verzekeringen
 • Kantoorartikelen
ga terug