Jaarstukken 2019

Sport, cultuur en recreatie

Programmadoelstelling

  • Wij nodigen al onze inwoners uit om te spelen, te sporten, te recreëren en elkaar te ontmoeten. Bewegen is gezond. Sport en spel verbindt en zorgt voor sociale samenhang. Jongeren leren samen te werken en elkaar beter begrijpen, ouderen blijven langer vitaal en ontmoeten elkaar. We willen sportclubs, scholen en organisaties in Beverwijk in staat stellen om aan dat doel bij te dragen. We stimuleren in samenspraak met inwoners sport, spel en beweging in de wijk. Zo bevorderen we participatie, sociale samenhang en een gezonde leefstijl. Wie om financiële redenen niet in staat is om te sporten kan hierin worden ondersteund. Om goed te kunnen sporten moeten er voldoende en goed toegankelijke adequate binnen- en buitensportaccommodaties zijn. We werken aan een duurzame (her-)inrichting van de sportparken Overbos en Adrichem tot Landgoed Adrichem en aan een toekomstbestendig zwembad
  • We stimuleren kunst en cultuur en koesteren onze cultuurhistorie en ons erfgoed, omdat het onze gemeente mooi en leefbaar maakt, waardoor er veel te beleven en te genieten valt voor bewoners en bezoekers. Kunst en cultuur(historie) dragen bij aan een brede persoonlijke ontwikkeling, sociale verbondenheid, stimuleren creativiteit en kan economische meerwaarde van de gemeente bieden. Bij herstructurering van de stad wordt aandacht besteed aan de openbare ruimte, waarbij kunst een rol kan spelen. Goede culturele voorzieningen vinden we belangrijk. Wij willen dat kunst en cultuur voor alle inwoners toegankelijk zijn en vinden het belangrijk dat met name de jeugd kennis kan maken met de verschillende vormen daarvan. Beverwijk is een stad die staat voor verandering. We willen de rijke geschiedenis zichtbaar maken en beeldbepalende monumenten voor de gemeenschap beschermen en behouden
  • In Beverwijk en Wijk aan Zee kan gerecreëerd worden op het strand, in de parken, in het stadscentrum, op de Bazaar, of in het nieuwe recreatiegebied De Buitenlanden. We willen een groene gemeente zijn, bomenrijk en met mooie parken. We richten de openbare ruimte duurzaam in, onderhouden en beheren binnen de vastgestelde budgetten en beleid. Hierbij geldt als leidraad het motto ‘schoon, heel, veilig en toegankelijk voor iedereen’

Saldo

(bedragen x € 1.000)
Begroot € 9.001
Gerealiseerd € 8.761
Afwijking € 240
ga terug