Jaarstukken 2019

Rekeningresultaat

In onderstaande tabel zijn, per programma, verschillen tussen de begroting en realisatie op hoofdlijnen toegelicht. Een meer gedetailleerde toelichting op de verschillen is opgenomen in de programmaverantwoording. In de tabel onder W-/-B betekent een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel.

Staat van baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Begroting
2019

Werkelijk
2019

Verschil
W-B

0

Bestuur en ondersteuning

64.115

63.488

-627

1

Veiligheid

-5.012

-5.098

-85

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

-7.555

-7.238

317

3

Economische zaken

-894

-570

325

4

Onderwijs

-4.399

-4.284

115

5

Sport, cultuur en recreatie

-9.001

-8.761

240

6

Sociaal domein

-34.360

-32.351

2.009

7

Volksgezondheid en Milieu

-2.165

-2.365

-200

8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

-1.314

-1.595

-281

Saldo voor bestemming

-586

1.227

1.812

Toevoeging aan reserve

3.849

4.107

258

Onttrekking aan reserve

4.716

4.633

-83

Saldo na bestemming

282

1.753

1.472

Verklaring verschil op hoofdlijnen

ga terug